"ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Some Alt Text
Some Alt Text

Проектни части

Проектите се разработват във всички проектни части, необходими за издаване на разрешение за строеж, както следва:

 

- част „Електромеханична“ –  за въздушни електропроводни линии;

- част „Електрическа“ – за кабелни (подземни) електропроводни линии;

- част „Електрическа – първична комутация“ – за Трафопостове и Подстанции;

- част „Електрическа – вторична комутация“ – за Трафопостове и Подстанции;

- част „Електрическа – измерване на ел. енергия“ – за Трафопостове и Подстанции;

- част „Електрическа – САУП“ – за Трафопостове и Подстанции;

- част „Електрическа“ – за силови и осветителни инсталации;

- част „Строително-конструктивна“ – за стомано-решетъчни, стомано-бетонни и стомано-тръбни стълбове и техните фундаменти, стоманени конструкции за открити и закрити разпределителни уредби, командни и обслужващи сгради в подстанции;

- част „Архитектурна“ – за Трафопостове и Подстанции;

- част „Геодезия“ – геодезично заснемане на съществуващи и нови площадкови и линейни обекти;

- част „Геодезия“ - вертикална планировка и обслужващи пътища за съществуващи и нови площадкови обекти;

- част „Геодезия“ – изготвяне на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линейни обекти;

- част „Геология“ за геоложко-хидроложки проучвания на площадкови и/или линейни обекти;

- част „Отопление, Вентилация и Климатизация“ – за Трафопостове и Подстанции;

- част „Пътна“ – пресичане на въздушни линии с пътища;

- част „Пътна“ - възстановяване на пътни настилки;

- част "Пътна" - вътрешни пътища във ВяЕЦ и ФвЕЦ;

- част „Пътна“ - временна организация за безопасност на движението.

- част „Водопровод и канализация“ – за Трафопостове и Подстанции;

- част „План за безопасност и здраве“;

- част „Пожарна безопасност“;

- част „План за управление на строителните отпадъци“.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text