"ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Some Alt Text
Some Alt Text

Проектиране

 

Изготвяне на проекти във всички проектни фази (Идеен, Технически или Работен) на нови и/или възстановяване и/или ремонт и/или модернизация на линейна инфраструктура, съоръжения или сгради разделени на следните видове обекти:

Въздушни електропроводни линии:


- въздушни линии ниско напрежение (ВЛ НН) с голи или усукани

  проводници;
- въздушни линии средно напрежение (ВЛ Ср.Н - 6, 10, 20, 35 кV);

- въздушни линии високо напрежение (ВЛ ВН – 110, 220 кV);

- въздушни линии свръхвисоко напрежение – ВЛ 400 кV.

Some Alt Text

Кабелни електропроводни линии:

 

- кабелни линии ниско напрежения (КЛ НН);

- кабелни линии средно напрежение (КЛ Ср.Н – 6, 10,

  20 и 35 кV);

- кабелни линии високо напрежение (КЛ ВН – 110 kV);

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Подстанции:

 

- възлови станции (ВС);

- системни подстанции с уредби 400kV, 220kV и 110kV;
- разпределителни подстанции (понижаващи) – 110/20kV,

  110/10kV и 110/6kV;

- повишаващи подстанции Ср.Н./110kV;

- тягови подстанции (ТПС).

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Трафопостове:


- мачтов трафопост (МТП);

- бетонен комплектен трафопост (БКТП);

- метален комплектен трафопост (МКТП);

- шахтов трафопост;

- метално табло трансформатор (МТТ);

- компенсатори на реактивна енергия.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Осветление:

- улично осветление;

- площадково осветление;

- осветителни уредби и инсталации в сгради:

       - битови;

       - промишлени.

Силови електро-инсталации:

- електрическа част на битови сгради;

- електрическа част на промишлени сгради.