"ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Some Alt Text
Some Alt Text

Съгласуване на проектите

Авторски надзор и Инвеститорски контрол

По желание на клиента проектите се съгласуват до разрешение за строеж със всички заинтересовани инстанции, включително участие на експертни съвети при различните съгласувателни органи.

- Извършване на авторски надзор по време на строителството;

- Извършване на Инвеститорски контрол от страна на Инвеститора –

контролиране на качеството на изпълнение и проверка на количествено-

стойностните сметки;

Some Alt Text
Some Alt Text