"ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Some Alt Text
Some Alt Text

Други дейности

Доставки:

Съдействие на Инвеститори за проекти за Електропроводи, Трафопостове и Подстанции свързани със:

- Съдействие при избор на изпълнител на строително-монтажни работи;

- Организиране на доставки (стълбове, портали, опорни конструкции, арматура, изолатори, първично и вторично оборудване), съгласно спецификациите на проекта.

 

Търгове

Изготвяне на техническата част на тръжни книжа по ЗОП.

 

 

Цифровизиране

 Пречертаване на стари чертежи от хартиен носител на електронен носител (цифровизиране на хартиени чертежи на DWG):

- Пречертаване на стари хартиени чертежи на машинни елементи, детайли, възли и др.;

- Сканиране на стари топогравски чертежи и/или карти и последващото им координиране в координатна система по избор на клиента. Вкарване на пречертаната карта в Google Earth.

 

 

Аутсорсинг

Организиране (намиране на офис, изграждане на необходимата инфраструктура, наемане на

необходимите човешки ресурси и мениджмънт на местно ниво) за Аутсорсинг на чужди компании

за процеси свързани със:

- Проектиране;

- Пречертаване на чертежи;

- Други видове услуги по желание на клиента.

 

 

Овощни градини

- Изготвяне на генпланове за големи овощни градини;

- Разчертаване на овощни градини;

- Изготвяне на координирани опорни мрежи за трасиране с GPS за засаждане на овошки;

- Изготвяне на проекти за огради на овощни градини;

- Изготвяне на технология, менижмънт и консултации относно засаждане на

лещници и орехи

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text