"ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Some Alt Text
Some Alt Text

ЗА НАС

Политика по качество

   Ръководството на “ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ‘‘ ООД  в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следната Политика по качеството:

  • Непрекъснато подобряване на системата за управление, повишаване на качеството на инженеринговата дейност свързана с управление на основните дейности както следва: "Предпроектни проучвания, консултации, проектиране и авторски надзор на електроенергийни обекти с нива на напрежение ниско, средно, високо и свръхвисоко, включително трансформаторни постове, разпределителни уредби, подстанции, въздушни и подземни кабелни електропроводни линии, електроразпределителни и комуникационни мрежи".
  • Постигане на стратегическите цели по качеството, които задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството;
  • Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
  • Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
  • Спазване на всички приложими за продуктите и услугите на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, както и задълженията по договорите с клиентите;
  • Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати;

   Ръководството има отговорността да изисква от всички ръководители и служители на ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане. Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е на разположение в офиса на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

Some Alt Text

   „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е частна компания създадена през 2010 година. Основната дейност на дружеството е проучване, консултиране, проектиране и извършване на авторски надзор на електроенергийни обекти с нива на напрежение ниско, средно, високо и свръхвисоко, включително трафопостове, разпределителни уредби, подстанции, въздушни и подземни кабелни електропроводни линии, електроразпределителни и комуникационни мрежи.

   До момента са изпълнени повече от 140 броя Договори за изработване на Инвестиционни проекти. През 2012 година е внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт  БДС EN ISO 9001:2008, а от 2018 година Дружеството се ресертифицира по ISO 9001:2015.

   Проектантският колектив на фирмата притежава богат професионален опит. Екипът ни е специализиран в изготвянето на проекти за рехабилитация, реконструкция и изграждане на нови обекти по Инвестиционните програми на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, и Електроразпределителните предприятия в България, както и цялостни решения за присъединяване на нови възобновяеми енергийни източници към електропреносната мрежа - Фотоволтаици (ФвЕЦ), Вятърни паркове (ВяЕЦ), Водно електрически централи (ВЕЦ), Централи за биомаса и др.).

Some Alt Text